szukaj:
Menu
Strona główna
O nas
Wiadomości
Galeria
Spotkanie świąteczne
Linki
Kontakt
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
Zaw. Podkarpackie, Lwowskie, Jaroslawskie
 

Regulamin Zawodów Podkarpackich 2013


Organizator: Klub Krótkofalowców SP8PRZ przy 18 Oddziale PZK w Rzeszowie.

Termin: 03.02.2013r. (pierwsza niedziela lutego) od 07:00 do 07:59 UTC obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

Uczestnictwo: Za uczestników uważa się licencjonowanych operatorów stacji indywidualnych i klubowych oraz SWLs, którzy przeprowadzili dowolną ilość QSOs w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój log do klasyfikacji. Uczestnik może zostać sklasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.

Pasmo: 80m CW/SSB, wg obowiązującego band planu (CW:3.510-3.560 kHz, SSB: 3.700-3.775 kHz).

Moc: W zawodach obowiązuje praca mocą nie większą niż 100W !!
Nie dotyczy to stacji QRP, które mogą pracować mocą nie większą niż 5W na CW i SSB. Stacje pracujące mocą QRP nie używają znaku łamanego przez QRP np. SP8PRZ/QRP.

Emisje: CW, SSB; z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji. Łączności cross-mode są niedopuszczalne. Duplikaty, czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Wywołanie w zawodach: Na fonii: „Wywołanie w zawodach podkarpackich”,
na CW: „ CQ TEST SP”.

Raporty:
stacje spoza woj. podkarpackiego – RS(T) + skrót powiatu (np. 599 AB na CW i 59 AB na SSB);
stacje z woj. podkarpackiego – RS(T) + skrót województwa i powiatu (np. 599 KLN na CW i 59 KLN na SSB);
stacje zagraniczne RS(T) + numer kolejny łączności (np. 599 001 na CW i 59 01 na SSB);
stacja organizatora: SP8PRZ – RS(T) + skrót województwa podkarpackiego (599 K na CW i 59 K na SSB);

Punktacja: QSO ze stacją spoza woj. Podkarpackiego – 1 pkt.; QSO ze stacją z woj. Podkarpackiego – 5 pkt.; QSO ze stacja SP8PRZ – 20 pkt.
Punktów nie zalicza się w przypadku błędnie odebranego znaku lub grupy kontrolnej oraz różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 3 minuty.

Mnożnik: Łączność ze stacją organizatora + ilość uzyskanych powiatów z woj. podkarpackiego, niezależnie od emisji (razem maksimum 26).

Wynik końcowy: Suma punktów za QSO * (mnożnik+1).

Kategoria:
A. Stacje spoza woj. podkarpackiego
A1 – MIX (CW+SSB)
A2 – CW
A3 – SSB

B. Stacje z woj. podkarpackiego
B1 – MIX (CW+SSB)
B2 – SSB

C. Stacje QRP
C1 – MIX (CW+SSB)
C2 – SSB

Uwaga: Stacja organizatora – SP8PRZ nie podlega klasyfikacji

Nagrody: za miejsca od 1 do 3 – dyplomy.
W przypadku pozyskania sponsorów przewiduje się również nagrody rzeczowe.

Dzienniki: TYLKO W FORMACIE ELEKTRONICZNYM w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (168 godzin) od zakończenia zawodów w formacie pliku Cabrillo na adres e-mail: zawody-ot18@pzk.org.pl. Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. sp8prz.cbr). W temacie listu należy umieścić TYLKO swój znak wywoławczy (np. SP8PRZ).

Uwaga ! Do logowania łączności w zawodach zaleca się użycie programu DQR-Log. Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl


Podsumowanie zawodów:
Zawody zostaną rozliczone przez komisję w terminie miesiąca od dnia ich zakończenia, a ich wyniki zostaną podane na stronie www.pzk.rzeszow.pl w zakładce „Zawody podkarpackie”, oraz do publicznej wiadomości

Komisja Zawodów Podkarpackich 2013:
Przewodniczący: Łukasz – SP8TJU, Członkowie: Bogdan – SP8BRE, Andrzej – SP8BRQ.
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


Powiaty woj. podkarpackiego:
BR, DE, JA, JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, LV, MC, NO, PE, PM, PR, RM, RO, RZ, SA, ST, SY, TB, TN, UD
----------------------------------------------------------
„Puchar Lwowa w łącznościach na КF-2013”
REGULAMIN

Organizatorami zawodów są: Lwowski oddział ЛРУ(Liga Radioamatorów Ukrainy) , Lwowski Klub Кrótkofalowców i Lwowska obwodowa organizacja ТСО (Towarzystwo Poparcia Obrony Ukrainy). 
Celem zawodów jest popularyzacja radiosportu, podwyższenie mistrzowskich sprawności zawodników, oraz przygotowanie do zwycięskiej rywalizacji Ukrainy w łącznościach radiowych na КF.
Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie stacje klubowe i indywidualne.

1. CZAS PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.
23 luty 2013 r. od 19: 00 do 21: 20 GMT.
Cały czas zawodów jest podzielony na dwie tury, SSB i CW - każda z podziałem (minitury), po 3x20 minut:
- pierwsza część: SSB - od 19: 00 do 19: 19 GMT (włącznie),
- druga część SSB- od 19: 20 do 19: 39 GMT,
- trzecia część SSB- od 19: 40 do 19: 59 GMT,
- przerwa - 20 minut,
- czwarta część; CW - od 20: 20 do 20: 39 GMT,
- piąta część CW - od 20: 40 do 20: 59
- szósta część CW- od 21 : 00 do 21: 19 (włącznie).
W każdej części podziału możliwa jest łączność radiowa z jedną i tą samą stacją, tylko jeden raz!

2. Zakres - 3.5 Мгц. 
Polecane zakresy dla łączności; 3540-3570 - CW,      3610-3650 - SSB.

3. Klasyfikacja.
Klasyfikacja będzie odbywać się w następujących grupach:
SOCW - jeden operator CW;
SOSSB - jeden operator SSB;
SOMIX - jeden operator CW+SSB;
MOST - dużo operatorów jeden nadajnik CW+SSB.
Zawodnicy w kategorii SO mogą wziąć udział w obu turach, lub podać wynik tylko w jednej z kategorii. Tura zostanie zaliczona jeżeli przeprowadzona będzie co niemniej jedna łączność radiowa w każdej miniturze lub nie mniej niż pięć łączności radiowych w turze ze stacjami obwodu Lwowskiego. Łączności radiowe przeprowadzone w nie zaliczonej turze czy miniturze, przyjmują sie do kontroli.

4. WYMIANA RAPORTÓW.
Kontrolne raporty składają się z RS(Т) i kolejnego numeru łączności, zaczynając z 001. Numeracja ciągła we wszystkich turach.

5. WYWOŁANIE W ZAWODACH
- CW - CQ LV TEST
- PHONE: Wszystkim uczestnikom Pucharu Lwowa- CQ Lviv Cup

6. PUNKTACJA.
Za każdą łączność radiową zalicza się 1 punkt.

7. Wynik jest sumą punktów uzyskanych w zaliczonych miniturach.

8. SĘDZIOWANIE.
Sędziowanie komputerowe. Łączność radiową nie zalicza się obu uczestnikom, w przypadku niezgodności kontrolnego numeru, nieprawidłowo przyjętego znaku wywoławczego  u jednego z korespondentów oraz przy rozbieżności czasu łączności, więcej 3-ch minut.

9. NAGRODY.
Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w kategoriach SOMIX i MOST, otrzymają Puchar Lwowa, oraz odpowiednie medale i dyplomy.
Zwycięzcy i zdobywcy nagrody w kategoriach SOCW i SOSSB otrzymają również medale i dyplomy, odpowiednio do kategorii i wyników. 
Wszyscy zawodnicy, nagrodzeni zostaną pamiątkowymi certyfikatami.

10. DZIENNIKI.
Preferowane będą dzienniki w elektronicznej postaci(format Сabrillo V 2.0,3.0).
Papierowe dzienniki lub dzienniki w postaci tekstowych plików(bez tablic), powinny być wypełnione standardowo. Powinny zawierać: znak wywoławczy, kategorię, nazwisko i imię operatora(dla kategorii MOST - wszystkich operatorów) oraz pełny adres pocztowy . Czas przeprowadzenia łączności w dzienniku powinien być podany w GMT. Powtórne łączności nie podlegają kasacji.
Nazwa pliku elektronowego dziennika – znak wywoławczy .cbr(log, txt).
Plik elektronowego dziennika powinien być przysłany jako załącznik (attachment) do e-maila.
W temacie listu(Subject) należy wpisać znak wywoławczy i kategorię.
Na przykład.: UT3WX SOMIX(SOSSB, SOCW, MOST).
Dzienniki w elektronowej formie należy przesłać w terminie; 04.03.2013 r. do 23: 59 GMT. Termin dostarczenia papierowych dzienników; do 01.03.2013 r.(ważna będzie data stempla pocztowego).
Adres do wysyłki dzienników : uy4wwa@ukr.net, а/я 4962 79053 Lviv Ukraine.
Główny sędzia zawodów - Eugeniusz Smirnow /UT1WZ/

  Tłumaczenie regulaminu- Włodzimierz UR5WDQ
   Korekta – Edward SQ9ACR
-----------------------------------------
                       Z W I Ą Z E K    H A R C E R S T W A    P O L S K I E G O
Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca
im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu
o r g a n i z u j e
Zawody Krótkofalarskie
O „ PUCHAR ” KOMENDANTA  HUFCA  ZHP 

R E G U L A M I N

1.Celem organizowanych Zawodów jest złożenie hołdu patronce naszego Hufca Czesławie „BAŚCE” Puzon w 91 rocznicę Jej urodzin, oraz okazji  XXVI – tej rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu.
2.Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych          i klubowych z SP o znakach podstawowych z mocą do 100 Wat – udział stacji zagranicznych mile widziany.
3.W czasie zawodów dopuszcza się używanie tylko jednego PODSTAWOWEGO - znaku wywoławczego – łączności pod znakami kontekstowymi nie będą zaliczane.
4.Zawody odbędą się w dniu 10 lutego 2013 roku ( niedziela ) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego. 
5.Pasmo 3,5 MHz – Emisja SSB - Moc do 100 W..
6.Punktacja :
- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora  SP 8 ZIV        - 10 pkt.
- za nawiązanie łączności za stacjami klubowymi ZHP        -   5 pkt.
- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami – członkami klubów harcerskich        - 2 pkt.
- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami klubowymi i indywidualnymi      - 1 pkt.
7.Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego numeru łączności np. 59/001, stacja organizatora podaje skrót JA np. 59/001/JA, członkowie klubów harcerskich podają dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 59/001/SP 8 ZIV.
8.Klasyfikacja :
a)radiostacje indywidualne – członkowie klubów harcerskich,
b)pozostałe radiostacje indywidualne,
c)radiostacje klubowe ZHP,
d)pozostałe radiostacje klubowe,
e)najaktywniejsza radiostacja organizatora.
                                                                                         - VERTE -
 
 
                                                      - 2 -


9.Wynik końcowy : to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
10.Nagrody :
- za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - „PUCHAR”
- za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie -  DYPLOM.
11.Wyniki ogłoszone zostaną w terminie do 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu  PZK a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
12.Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 20 lutego 2013 roku czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać : adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji z wpisaną punktacją, datę i czas łączności , raport nadany i odebrany.
13.Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres pocztowy :
Klub Łączności SP 8 ZIV 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną – E-mail :  ot35@o2.pl  - przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.
14.Decyzje Komisji są ostateczne.
15.Komisja w składzie :

 
   Przewodnicząca - pwd  .Jagoda Dryś  SP 8 AYL  Komendantka Hufca
   Członkowie        - phm  Zbigniew Guzowski  SP 8 AUP Kierownik Klubu
                          - hm   Mirosław Froń  SP 8 TJX  Członek Klubu

ADRESATÓW  NINIEJSZEGO  REGULAMINU  PROSIMY  O  JEGO  ROZPROPAGOWANIEORGANIZATOR

sp9mdy | 17.01.2013 comment.php?what=news&id=1398 |
Kalendarz
Sierpien
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Ankieta
Jak Ci się podoba nowa strona SP9KJU
jest super!
dobra
przejdzie
marnie

[wyniki | ankiety]
© 2008 SP9KJU. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.008 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch